Dayton SchoolsDayton Elementary School
285 Dayton Valley Road
Dayton, NV 89403
775-246-6262

Dayton High School
335 Dayton Valley Road
Dayton, NV 89403
775-246-6240

Dayton Intermediate School
315 Dayton Valley Road
Dayton, NV 89403
775-246-6250

Riverview Elementary School
1200 Ferretto Parkway
Dayton, NV 89493
775-246-6270